tisdag 28 april 2009

Nationella prov - ett politiskt intrument?

Just nu verkar det vara mycket nationella prov runt om i landets skolor. Eleverna stressas och får för sig att dessa nationella prov kommer att ligga till grund för deras liv i många år framöver. Lärarna stressar också och vill att deras elever skall prestera så bra som möjligt. Nytt för den här terminen i grundskolans senare år är att man har infört nationella prov i biologi, fysik och kemi. Från och med nästa år, 2010, skall dessa prov även kunna användas som stöd för betygsättningen.

Inte nog med det, man har dessutom infört nationella prov i moderna språk, tyska, franska och spanska. I dessa prov ingår förstås både läs- och hörförståelse. Jag antar att det bara är en tidsfråga innan vi får nationella prov i SO-ämnena, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Vad jag tycker om detta är ganska svårt att säga i nuläget. Men spontant känner jag att det skulle kunna gå att genomföras ifall man i dessa prov har ett tämligen övergripande och allmänt innehåll.


När proven är skrivna måste lärarna sätta sig ner i flera dagar framöver och rätta dessa tjocka häften. Jag har märkt att många lärare till och med ansöker om ledighet för att kunna hinna rätta klart proven. När de rättar måste de förstås utgå ifrån de instruktioner som Skolverket har gett.

Det här säger Skolverket om syftet med de nationella proven:


  Syftet med det nationella provsystemet skall vara att
  - bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,
  - förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor,
  - konkretisera kursmål och betygskriterier
  - stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  - ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå


Vad jag förstår så håller Jan Björklund och hans lakejer på att utforma och arbeta för ännu fler nationella prov, i flera ämnen och i lägre årskurser. Jag vill inte riktigt uttala mig om vad jag anser om detta heller då jag helst vill läsa in mig på ämnet först. Men jag får intrycket av att de nationella proven fungerar som ett sorts politiskt instrument för att få den enkelspåriga allmänheten att bli glada när de visar upp "de goda resultateten."

Kanske har jag fel, kanske är jag bara så där anti-JanneB som de flesta lärare idag är eller så kanske dessa ökade nationella prov faktiskt gör gott för landets skolor, elever och lärare. Time will tell, som man brukar säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar